TT Vasumweg 114
1033 SH
Tel. 088 - 6464696
Fax. 020 - 4630498
Email: info@pcl.nl
leftTop

Your Personal Drive


Leasecalculator


Occasions


Fleetdesk


leftBottom
 
rightTop
rightTop

Bel ons voor een persoonlijke intake.

Of vul hier ons
online intakeformulier in!
 
rightBottom
 
contentTop

Auto Lease | PCL voorwaarden

Leasevoorwaarden.pdf

Verzekeringsvoorwaarden.pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CAR LEASE

MANTELOVEREENKOMST

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

Cliënt wenst bij wege van operationele lease te huren en in gebruik te nemen vrachtauto(’s), bestelauto(‘s), personenauto(‘s) en/of andere transportmiddelen (hierna “Auto” respectievelijk "Auto's”) en PCL is bereid de Auto’s aan cliënt in gebruik te geven op basis en inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze Mantelovereenkomst en de ter uitvoering daarvan door partijen ter zake van het gebruik van elke Auto afzonderlijk af te sluiten Leaseovereenkomst. Deze Mantelovereenkomst is een overeenkomst in het kader van huur en verhuur.

I.    ALGEMEEN

Artikel 1.   Toepasselijkheid en wijziging

1.1    De bepalingen en voorwaarden van deze Mantelovereenkomst zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van iedere Leaseovereenkomst en alle offertes en contracten ter zake van operationele leasing van Auto's, met uitzondering van de Auto’s die op basis van Flexlease en/of bij derden zijn ingehuurd. Hierop zijn de Algemene Voorwaarden van Flexlease en/of van derden van toepassing.
1.2    Van het bepaalde in deze Mantelovereenkomst en iedere Leaseovereenkomst kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 2.   Rechtsverhouding

2.1     De Leaseovereenkomst strekt ertoe om aan Cliënt het gebruik van "de Auto" te verschaffen met volledig behoud van de eigendom van de Auto door PCL.

Artikel 3.   Duur en beëindiging van de Mantelovereenkomst

3.1    Deze Mantelovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door een van beide partijen  worden opgezegd bij deurwaardersexploit dan wel middels een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
3.2    In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan deze Mantelovereenkomst door PCL met onmiddellijke ingang worden opgezegd, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, in de gevallen genoemd in Artikel 8 lid 1 van deze Mantelovereenkomst.
3.3    Niettegenstaande de opzegging van deze Mantelovereenkomst blijven uitdrukkelijk alle bepalingen daarvan van kracht totdat alle afzonderlijke Leaseovereenkomsten zijn beëindigd.

Artikel 4.  Totstandkoming van een Leaseovereenkomst

4.1     Voor iedere afzonderlijke Auto die op grond van deze Mantelovereenkomst door Cliënt wordt gehuurd zal door partijen een “Leaseovereenkomst/Bestelformulier”; hierna te noemen de “Leaseovereenkomst”,  worden ondertekend, waarop de bepalingen van deze Mantelovereenkomst van toepassing zijn alsmede de aanvullende en/of afwijkende bepalingen zoals deze staan vermeld in de Leaseovereenkomst of zoals deze anderszins door partijen zijn overeengekomen.
4.2    Ten bewijze van het door PCL aan Cliënt afleveren van de in de Leaseovereenkomst omschreven Auto zal Cliënt op het moment van aflevering van de Auto een “Leaseovereenkomst/Afleveringsformulier”; hierna ook te noemen: het “Afleveringsformulier”, (waaronder te verstaan het afleveringsdeel) opmaken waarop de datum en eventueel het tijdstip van aflevering van de Auto, de stand van de kilometerteller van de Auto, de staat van de Auto, eventuele schaden en bijzonderheden worden vermeld en welk Afleveringsformulier door Cliënt, dan wel door een door hem daartoe aangewezen persoon (waaronder in ieder geval wordt verstaan de feitelijke berijder van de Auto zoals vermeld op de Leaseovereenkomst), voor akkoord met de constateringen en de ontvangst van de Auto zal worden ondertekend.
4.3    Indien Cliënt, dan wel de door hem daartoe aangewezen persoon (waaronder in ieder geval wordt verstaan de feitelijke berijder van de Auto zoals vermeld op de Leaseovereenkomst), weigert het Afleveringsformulier te ondertekenen doch wel de afgeleverde Auto aanvaardt, dan zal het Afleveringsformulier door PCL namens Cliënt worden ondertekend; zulks wordt uitdrukkelijk op het formulier vermeld.
4.4    De persoon die namens Cliënt tekent voor ontvangst en ingebruikname van de Auto dient een kopie van zijn legitimatiebewijs bij aflevering aan PCL te overhandigen.
4.5    Het ondertekende Afleveringsformulier, zowel op de wijze als bedoeld in lid 2 als in lid 3 van dit Artikel, is een voor beide partijen bindende constatering van de datum en eventueel het tijdstip van aflevering van de Auto, de stand van de kilometerteller van de Auto, de staat van de Auto, eventuele schaden aan de Auto, de service-interval, de eerst aankomende beurt en bijzonderheden aan de betreffende Auto en levert tegenover Cliënt dwingend bewijs op zonder dat tegenbewijs mogelijk is. Indien er bij de aflevering van de Auto een niet geconstateerde schade aan de Auto aanwezig is, dient dit door Cliënt binnen 24 uur na aflevering van de Auto aan PCL gemeld te worden. Indien Cliënt verzuimt om hier binnen 24 uur melding van te maken, dan gaat PCL ervan uit dat deze schade tijdens de leaseperiode is ontstaan.
4.6    Indien Cliënt, dan wel de door hem daartoe aangewezen persoon (waaronder in ieder geval wordt verstaan de feitelijke berijder van de Auto zoals vermeld op de Leaseovereenkomst), weigert het formulier te ondertekenen en de af te leveren Auto te aanvaarden, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden 5 dagen nadat aan Cliënt kenbaar is gemaakt, dat de Auto voor aflevering gereed staat. De kosten gemaakt door PCL om de Auto vergeefs af te leveren zullen in deze situatie aan Cliënt worden doorbelast.  
4.7    Een eventueel door PCL genoemde afleveringstermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van deze termijn levert geen verzuim op.
4.8    Cliënt verklaart er van op de hoogte te zijn, dat PCL deze transactie – voor zover van toepassing- kan melden aan het Bureau Krediet Registratie en verklaart reeds nu voor alsdan daarmee akkoord te gaan.

Artikel 5.     Duur van een Leaseovereenkomst

5.1    Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in Artikel 8 en 9  van deze overeenkomst eindigt de Leaseovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen looptijd in maanden gerekend vanaf de datum van aflevering van de Auto.
5.2    Wanneer voor het verstrijken van de looptijd in maanden, het totaal aantal te rijden kilometers zoals genoemd in de Leaseovereenkomst wordt bereikt, kan Cliënt het gebruik van de auto voor de resterende maanden voortzetten, althans voor zover het voor een dergelijke auto geldende maximum kilometeraantal nog niet is bereikt. Indien Cliënt het gebruik niet wenst voort te zetten, wordt de Leaseovereenkomst geacht geëindigd te zijn op het moment van het bereiken van het totaal aantal te rijden kilometers zoals genoemd in de Leaseovereenkomst (“Totaal km’s leaseperiode”). De kilometers gereden in een vervangende auto worden opgeteld bij dit contractuele kilometrage. Hercalculatie van de leaseprijs kan plaatsvinden als aangegeven in Artikel 14.5.
5.3    Indien minder kilometers met de auto worden afgelegd dan in de Leaseovereenkomst genoemd, dan heeft Cliënt het recht de duur van de overeenkomst te verlengen tot het moment dat het overeengekomen totaal aantal kilometers is verreden, doch maximaal tot 60 maanden. Voor de periode van het verlengd gebruik van de Auto, blijven de op deze Mantelovereenkomst toepasselijke bepalingen onverkort van toepassing. Hercalculatie van de leaseprijs kan plaatsvinden als aangegeven in Artikel 14.5.
5.4    PCL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, op grond van technische indicatie, maar verder zonder opgaaf van redenen en zonder dat PCL tot enige vergoeding, korting of compensatie gehouden is, een op grond van de Leaseovereenkomst aan Cliënt ter beschikking gestelde Auto voor de resterende duur van de Leaseovereenkomst te vervangen door een voertuig van gelijk dan wel nagenoeg gelijk type. Cliënt is gehouden zijn medewerking te verlenen aan een verzoek van PCL tot afgifte van de Auto teneinde deze te kunnen vervangen.

Artikel 6.     Verlenging van een Leaseovereenkomst

6.1    Cliënt  verplicht zich de Auto uiterlijk op de datum en eventueel het tijdstip genoemd in de Leaseovereenkomst aan PCL af te geven op de wijze zoals omschreven in Artikel 18 van deze Mantelovereenkomst, tenzij uiterlijk twee (2) werkdagen voor de in de Leaseovereenkomst aangegeven “einddatum” schriftelijk door Cliënt om een verlenging is verzocht en PCL daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De aldus verlengde Leasetermijn blijft onderworpen aan de bepalingen van deze Mantelovereenkomst en de aanvullende en/of afwijkende bepalingen zoals deze staan vermeld in de verlengde Leaseovereenkomst of zoals deze anderszins door partijen schriftelijk en voorafgaand aan dan wel tegelijk met het ondertekenen van de verlengde Leaseovereenkomst zijn overeengekomen.
6.2    Indien Cliënt de Auto niet uiterlijk op de overeengekomen einddatum en eventueel het tijdstip genoemd in de Leaseovereenkomst aan PCL afgeeft is, PCL gerechtigd, doch niet verplicht – na de overeengekomen “einddatum” – de gehuurde Auto met toebehorende terug en weer in bezit te nemen. Reeds nu voor alsdan geval verleent Cliënt bij deze uitdrukkelijk toestemming en onherroepelijke volmacht aan PCL om bedoelde Auto’s met toebehoren in bezit te nemen teneinde PCL in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren. Tevens ontstaat na de overeengekomen einddatum en tot aan het moment dat PCL de Auto weer in bezit heeft genomen een voortgezette Leaseovereenkomst waarop de bepalingen van deze Mantelovereenkomst en de aanvullende en/of afwijkende bepalingen zoals deze staan vermeld in de onderliggende Leaseovereenkomsten of zoals deze anderszins door partijen schriftelijk en voorafgaand aan dan wel tegelijk met het ondertekenen van de Leaseovereenkomst zijn overeengekomen van toepassing blijven, zonder dat Cliënt daaraan echter enige rechten kan ontlenen.
6.3    Indien Cliënt de Auto niet uiterlijk op de einddatum van de Leaseovereenkomst aan PCL afgeeft is Cliënt  over de periode tot aan het moment dat de Auto weer in bezit van PCL is de leaseprijs verschuldigd met een verhoging van €50,- (zegge: vijftig euro) per dag dan wel een deel van een dag, onverminderd de eventuele door PCL te lijden schade en te maken kosten, waaronder te verstaan de kosten bedoeld in Artikel 18  lid 3,4 en 5 van deze Mantelovereenkomst.

Artikel 7.    Beëindiging van een Leaseovereenkomst

7.1    Een Leaseovereenkomst eindigt van rechtswege:
(a)    Door het verstrijken van de duur van de Leaseovereenkomst, zijnde de vermelde looptijd van de Leaseovereenkomst vanaf de startdatum van de Leaseovereenkomst zoals vermeld op het Afleveringsformulier, behoudens verlenging zoals bedoeld in Artikel 6 van deze Mantelovereenkomst;
(b)    Door het verstrijken van de in de Leaseovereenkomst genoemde maximale kilometerstand bij inname van de Auto.
(c)    Door het tenietgaan van de Auto.
7.2    Cliënt dient in voorkomend geval te vergoeden alle door PCL geleden schade tengevolge van het tenietgaan van de Auto en/of accessoires zoals die zijn omschreven in de Leaseovereenkomst, tenzij de schade wordt vergoed door een verzekeraar of door derden. Een en ander laat onverlet het recht van regres van de betreffende verzekeraar.
7.3    Beëindiging van een Leaseovereenkomst door opzegging zoals bepaald in  Artikel 8 en 9  kan uitsluitend geschieden middels een aangetekende brief.

Artikel 8.    Opzegging van een Leaseovereenkomst door PCL

8.1    PCL is gerechtigd een Leaseovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, tussentijds op te zeggen en/of te ontbinden en zich weer in het bezit van de Auto te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:
(a)    Cliënt bij het aangaan van deze Mantelovereenkomst of bij het aangaan van een Leaseovereenkomst onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, welke van dien aard zijn dat, ware PCL hiervan op de hoogte geweest, de Leaseovereenkomst niet dan wel op andere voorwaarden was aangegaan;
(b)    Cliënt  ondanks aanmaning in verzuim blijft binnen 14 dagen enige verplichting uit deze Mantelovereenkomst en/of Leaseovereenkomst of enig andere overeenkomst tussen PCL en Cliënt na te komen;
(c)    het faillissement van Cliënt wordt aangevraagd of uitgesproken, hem surséance van betaling wordt verleend, de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt verklaard, een schuldenregeling en/of afbetaling- dan wel afkoopregeling aan zijn schuldeisers wordt aangeboden, te zijnen laste enige maatregel van executoriale of conservatoire aard wordt genomen, dan wel indien hij op enige andere wijze de vrije beschikking en/of beheer over zijn vermogen verliest;
(d)    Cliënt zijn bedrijf liquideert of opeisbare schuld onbetaald laat;
(e)    Cliënt danwel de feitelijke berijder overlijdt;
(f)    De verzekering van de gehuurde Auto eindigt of een bestaande verzekering niet wordt verlengd of de verzekering door verzekeraar onmiddellijk wordt opgezegd, terwijl naar het oordeel van PCL geen voldoende dekking bij een andere verzekeraar verkregen kan worden;
(g)    De Auto schade heeft geleden die niet door de in Artikelen  20a, 21 en 22 van deze Mantelovereenkomst bedoelde verzekering wordt gedekt;
(h)    Cliënt dan wel de feitelijke berijder wordt veroordeeld tot enige vrijheidsstraf;
(i)    Cliënt zijn woon- dan wel verblijfplaats binnen Nederland metterwoon verlaat en zich in het buitenland vestigt zonder voldoende zekerheid te stellen bij PCL voor het door hem terzake van deze overeenkomst verschuldigde;
(j)    Cliënt dan wel de feitelijke berijder naar het oordeel van PCL met de Auto een ernstige overtreding begaat dan wel een ernstig misdrijf begaat hetzij veelvuldige verkeers- en/of snelheids- en/of andersoortige overtredingen of/of misdrijven begaat en/of pleegt;  
(k)    Zich de omstandigheid voordoet als omschreven in Artikel 17a lid 8 van deze Mantelovereenkomst.
(l)    Van overheidswege de Auto wordt gevorderd;
(m)    Zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van PCL met betrekking tot Cliënt in gevaar brengen.
8.2    In geval van beëindiging van de Mantelovereenkomst en/of Leaseovereenkomst verliest Cliënt onmiddellijk het recht tot gebruik van de Auto en vindt het bepaalde in Artikel 18 overeenkomstig van toepassing.
8.3    Ingeval van een hiervoor in lid 1 genoemde opzeggingsgrond is Cliënt  zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in verzuim en zijn alle vorderingen van PCL op Cliënt, zowel onder deze Mantelovereenkomst als onder alle Leaseovereenkomsten, zowel bestaande als toekomstige, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is PCL gerechtigd alle gehuurde Auto’s met toebehoren terug en weer in bezit te nemen. Reeds nu voor alsdan verleent Cliënt bij deze uitdrukkelijk toestemming en onherroepelijke volmacht aan PCL om de terreinen en gebouwen van Cliënt te betreden teneinde bedoelde Auto(‘s) met toebehoren in bezit te nemen teneinde PCL in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.  Cliënt geeft PCL het recht via een eventueel in de Auto ingebouwde Tripmarker een GPS positiebepaling uit te voeren. (via een Tripmarker kan de actuele kilometerstand van de Auto worden verkregen en een GPS positiebepaling worden uitgevoerd).  
8.4    Het bepaalde in Artikel 6 lid 3 van deze Mantelovereenkomst is van overeenkomstige toepassing.
8.5    Ingeval van een hiervoor in lid 1 genoemde opzeggingsgrond zal Cliënt aan PCL dienen te vergoeden alle door deze tengevolge van de voortijdige beëindiging van de Leaseovereenkomst te lijden en reeds geleden schade. Deze schadevergoeding zal onder meer doch niet uitsluitend bestaan uit vergoeding van boekverliezen bij verkoop van de Auto, winstderving, derving van administratiekostenvergoeding en andere inkomstenderving, kosten gemaakt om de verhuurde Auto te lokaliseren, informatiekosten en kosten van rechtskundige bijstand, zoals bedoeld in Artikel 12A leden 8 tot en met 10 van deze Mantelovereenkomst.
8.6    Tevens dient Cliënt in voorkomend geval te vergoeden alle door PCL geleden schade tengevolge van het verlies en/of tenietgaan van de Auto en/of de daarbij behorende bescheiden en/of accessoires zoals die zijn omschreven in de Leaseovereenkomst, tenzij de schade wordt vergoed door een verzekeraar of door derden.
8.7    De in de leden 5 en 6 in dit Artikel bedoelde schaden en kosten zullen door PCL worden gespecificeerd, welke specificatie voor Cliënt bindend zal zijn.
8.8    Beëindiging van deze Mantelovereenkomst volgens lid 1 van dit Artikel laat onverlet het recht van PCL, alle vervallen doch nog niet betaalde Maandbedragen, alle nog te vervallen Maandbedragen en alle andere door Cliënt ingevolge de Leaseovereenkomst(en) of ingevolge enige andere overeenkomst aan PCL verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente en kosten, als onmiddellijk opeisbare schulden van Cliënt in te vorderen en Cliënt is verplicht alle zodanige bedragen terstond aan - PCL te voldoen.
8.9    Het bepaalde in dit Artikel doet niet af aan het recht van PCL om in of buiten rechte op grond van de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk nakoming dan wel (partiële) ontbinding van een Leaseovereenkomst te vorderen, met vergoeding van kosten, schade en  interest.

Artikel 9.    Opzegging van een Leaseovereenkomst door Cliënt

9.1    Cliënt kan een Leaseovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van 5 werkdagen.
9.2    Cliënt dient de schade die uit een voortijdige beëindiging van de Leaseovereenkomst voortvloeit en die in Artikel 8 lid  5 van deze Mantelovereenkomst nader is omschreven, aan PCL te vergoeden. Het bepaalde in Artikel 8 lid 7 is van overeenkomstige toepassing.
9.3    Cliënt is verplicht om de Auto uiterlijk 5 werkdagen na de opzegging van de Leaseovereenkomst aan PCL af te geven op de wijze zoals bepaald in Artikel18 van deze Mantelovereenkomst.
9.4    Het bepaalde in Artikel 6 lid 2 en 3 van deze Mantelovereenkomst is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10.      De Leaseprijs

10.1    De Leaseprijs, weergegeven in Euro’s, wordt berekend op grond van de overeengekomen duur van de Leaseovereenkomst, het overeengekomen aantal kilometers dat tijdens de duur van de Leaseovereenkomst zal worden verreden, de catalogusprijs van de Auto en eventuele accessoires in dan wel aan de Auto. In de leaseprijs zijn uitsluitend inbegrepen de kostencomponenten, die als zodanig in de Leaseovereenkomst van toepassing zijn verklaard.
10.2    Voor méér, zowel als voor minder gereden kilometers vermeldt de Leaseovereenkomst de verrekenprijs in centen per kilometer. De betreffende verrekening kan tussentijds plaatsvinden, onder andere aan de hand van de door Cliënt te verschaffen gegevens omtrent het aantal gereden kilometers.
10.3    Voor het berekenen van de leaseprijs voor een deel van een maand wordt het aantal dagen per kalendermaand gesteld op dertig (30).
10.4    Dat deel van de berekende totale leaseprijs waarvoor betaling voorafgaand aan de aflevering van de Auto geldt, wordt aangeduid met "Eerste Leasevergoeding", het resterende deel van de berekende leaseprijs wordt gedekt door de som van alle maandbedragen.
10.5    Cliënt is verplicht al hetgeen hij op grond van de Leaseovereenkomst verschuldigd is, aan PCL te voldoen zonder enige verrekening, opschorting, inhouding of korting uit welke hoofde ook, daaronder mede begrepen uit hoofde van huidige of toekomstige directe of indirecte belastingen en/of belastingvoorschriften, heffingen, accijnzen, of enige andere inhoudingen.
10.6    Indien de Auto om enige reden onbruikbaar, defect of niet voor Cliënt beschikbaar is, blijft Cliënt niettemin verplicht, de Leaseovereenkomst volledig na te komen en mits dien zonder enig recht op korting of vermindering de Maandbedragen aan PCL te voldoen.
10.7    In de Leaseprijs zijn uitdrukkelijk niet begrepen:
(a)    de kosten van het wassen, poetsen, inwendig reinigen en stallen van de Auto. De hier bedoelde werkzaamheden dienen evenwel zo frequent te gescheiden, dat geen waardevermindering van de Auto uit dien hoofde ontstaat;
(b)    de kosten van parkeren en tolgelden;
(c)    reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin de Auto door de fabrikant is geleverd;
(d)    toevoeging van accessoires, die op grond van wettelijke maatregelen en/of voorschriften, noodzakelijk worden;
(e)    de kosten van reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid ten aanzien van de Auto dan wel onjuist gebruik en/of onzorgvuldig beheer van de Auto;
(f)    de kosten van vernieuwing van banden ingeval van karkasbreuk;
(g)    de kosten van de motorbrandstof, ruitenwisservloeistof en het tussentijds olie bijvullen;
(h)    de verschuldigde omzetbelasting;
(i)    de boetes en/of transacties wegens met de Auto begane verkeers-, snelheids- dan wel andersoortige overtredingen en/of misdrijven;
(j)    de kosten van al de niet in lid 1 genoemde en de op grond van de Mantelovereenkomst de Leaseovereenkomst en/of het gebruik van de Auto verschuldigde (overige) belastingen, heffingen, retributies en leges van overheidswege, onder welke naam ook; welke kosten indien gemaakt en/of verschuldigd geheel voor rekening van Cliënt komen.
10.8    De kosten genoemd in lid 7 van dit Artikel komen volledig voor rekening van Cliënt.

Artikel 11.      Aanpassing van de Leaseprijs

11.1    In de navolgende gevallen kan PCL de leaseprijs aanpassen:
(a)    indien tussen de datum van tariefberekening en de datum van aflevering van de Auto zich wijzigingen voordoen in de prijs van de elementen waaruit de leaseprijs is opgebouwd;
(b)    in geval van wijziging van de kosten van verzekering;
(c)    in geval van wijziging van de kosten van motorrijtuigenbelasting en kentekenleges danwel van andere overheidsheffingen;
(d)    in geval van wijzigingen of afschaffing van de kosten van de BPM (Belasting Personen Motorrijtuigen);
indien de kosten van onderhoud en reparatie, zich met meer dan 5% sedert de ingangsdatum van de Leaseovereenkomst c.q. de vorige wijzigingsdatum van de leaseprijs hebben gewijzigd. Bij berekening van de aanpassing zal worden uitgegaan van de betreffende indexcijfers van het C.B.S.
11.2     Wanneer blijkt, dat het werkelijk gebruik van de Auto meer dan 10 %, afwijkt van het in de     Leaseovereenkomst overeengekomen kilometrage, kan PCL overgaan tot hercalculatie van de leaseprijs. Het uit de hercalculatie blijkende maandbedrag zal gelden vanaf de ingangsdatum van het gebruik van de Auto en zal worden verrekend met de eerder in rekening gebrachte maandbedragen.
11.3    Eventueel in de Leaseprijs opgenomen vergoedingen voor kosten van reparaties, periodiek onderhoud en banden zijn gebaseerd op een gemiddeld gebruik van een verhuurde Auto en op het ten tijde van het afleveren van de Auto geldende prijspeil. PCL is gerechtigd de Leaseprijs gedurende de duur van de Leaseovereenkomst te herzien indien afwijkend gebruik door Cliënt, naar het oordeel van PCL daartoe aanleiding geeft.
11.4    Indien Cliënt na de “Startdatum” van de Leaseovereenkomst PCL verzoekt tot het plaatsen van niet in de Leaseprijs opgenomen accessoires, zal PCL de Leaseprijs aanpassen en aan Cliënt in rekening brengen vanaf de startdatum van de leaseovereenkomst, tenzij Cliënt het voor de plaatsing van deze accessoires verschuldigde bedrag op factuur van Cliënt in één keer voldoet.
11.5    De aldus opnieuw bepaalde leaseprijs zal door PCL schriftelijk aan Cliënt worden meegedeeld en zal de in de Leaseovereenkomst genoemde prijs vervangen.
11.6     De gewijzigde leaseprijs gaat in op de eerste dag van de maand volgende op het tijdstip waarop de omstandigheden zich hebben gewijzigd;

Artikel 12A.      De betaling

12a.1    De maandelijkse leaseprijs is door Cliënt bij vooruitbetaling verschuldigd, voor de eerste maal en dan eventueel naar rato bij aflevering van de Auto en vervolgens uiterlijk op de eerste dag van elke volgende maand, tenzij partijen schriftelijk en voorafgaand aan dan wel tegelijk met het ondertekenen van de Leaseovereenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen. Betaling van de overige facturen, waaronder ook eventuele aan Cliënt doorbelaste boetes en/of transacties als bedoeld in Artikel 12B van deze Mantelovereenkomst, dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
12a.2    Cliënt dient een eventuele “Eerste leasevergoeding” voorafgaand aan de bestelling van de Auto door PCL bij de fabrikant, aan PCL te voldoen.
12a.3    Cliënt verleent tot wederopzegging aan PCL machtiging om van zijn bank- of girorekening te incasseren al hetgeen Cliënt uit hoofde van deze Mantelovereenkomst en de daaronder tot stand gekomen Leaseovereenkomsten verschuldigd zal zijn en/of worden. Cliënt verstrekt PCL daartoe (per heden) een door haar ondertekende machtiging tot automatische incasso en neemt daarbij op zijn verplichting om zorg te dragen voor een voldoende saldo op zijn bank- of girorekening, teneinde de automatische incasso mogelijk te maken.
12a.4    Indien de door Cliënt verschuldigde betalingen niet op de wijze als bedoeld in lid 1 tot stand komen dienen deze te geschieden door overmaking door Cliënt op de daartoe door PCL aan te wijzen bank- of girorekening, zonder dat enig beroep op korting of compensatie zal zijn toegelaten. Als datum waarop de betaling wordt verricht geldt de datum waarom het verschuldigde bedrag op bedoelde rekening wordt bijgeschreven.
12a.5    Bezwaren tegen de hoogte dan wel de samenstelling van de factuur schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.
12a.6    In geval van liquidatie, faillissement, beslag ten laste of surseance van betaling van Cliënt, zijn de vorderingen van PCL op Cliënt, zowel bestaand als toekomstig, onmiddellijk opeisbaar.
12a.7    Bij niet of niet tijdige voldoening aan enige betalingsverplichting welke op Cliënt rust, zal Cliënt aan PCL zonder nadere sommatie en/of ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van een procent (1,0%) per maand dan wel gedeelte van een maand verschuldigd zijn.
12a.8     Bij niet of niet tijdige voldoening aan enige betalingsverplichting welke op Cliënt rust komen tevens alle redelijke kosten die PCL moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. In ieder geval is Cliënt de incassokosten verschuldigd, welke worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals laatstelijk door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken werd geadviseerd.
12a.9    Indien PCL hogere kosten ter voldoening buiten rechte heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren ter verkrijging van voldoening buiten rechte, komen ook deze volledig voor rekening van Cliënt.
12a.10  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten, daaronder uitdrukkelijk ook te verstaan de kosten van rechtskundige bijstand, anders dan die worden bedoeld in de Artikelen 56 tot en met 58 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van Cliënt.
12a.11  PCL heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. PCL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. PCL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
12a.12  Indien PCL op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt de facturen op grond van deze Mantelovereenkomst dan wel een Lease- overeenkomst zendt aan een ander dan Cliënt, welke derde namens Cliënt deze facturen voldoet, zal Cliënt jegens PCL volledig en hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de (tijdige) nakoming van de verplichtingen uit deze Mantelovereenkomst dan wel een Leaseovereenkomst. Op eerste verzoek van PCL zal Cliënt zorgdragen voor een bevestiging door deze derde aan PCL, bijvoorbeeld middels medeondertekening van de Mantelovereenkomst en de betreffende daaronder tot stand gekomen Leaseovereenkomsten, dat deze derde hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt ter zake de nakoming van de verplichtingen voorvloeiend uit voornoemde overeenkomsten.
12a.13  Alle vorderingen die PCL op Cliënt mocht hebben uit hoofde van enige Leaseovereenkomst en/of een nadere overeenkomst, worden geacht één en ondeelbaar te zijn. PCL kan derhalve zijn rechten jegens Cliënt op alle krachtens enige Leaseovereenkomst en/of andere overeenkomst ter beschikking gestelde Auto’s uitoefenen en PCL is gerechtigd al hetgeen hij van Cliënt uit welke hoofde ook heeft te vorderen, te verhalen op alle Auto’s, dan wel op de opbrengsten daarvan, totdat Cliënt aan al zijn verplichtingen jegens PCL zal hebben voldaan.

Artikel 12B. De betaling van de boetes en/of transacties

12b.1    Boetes en/of transacties wegens met de Auto begane verkeers-, snelheid- dan wel andersoortige overtredingen en/of misdrijven, die PCL als eigenaar van de Auto en houder van kenteken ontvangt worden door haar binnen de door de bevoegde autoriteiten gestelde betalingstermijn voldaan, teneinde verhoging van de boete en/of transactie dan wel strafvervolging door het openbaar ministerie te voorkomen. De door PCL betaalde boetes en/of transacties worden vervolgens door haar bij factuur aan Cliënt in rekening gebracht met een opslag wegens administratiekosten van €8,50 (zegge: acht euro en vijftig eurocent).
12b.2    Het bepaalde in Artikel 10 leden 1 tot en met  8  en Artikel 12A, leden 1 tot en met 13 van deze Mantelovereenkomst zijn van overeenkomstige toepassing.


II.    DE VOERTUIGEN; DE “AUTO”

    Artikel 13.   De eigendom van de Auto

13.1    De in het kader van een onder deze Mantelovereenkomst aan te schaffen of aangeschafte Auto is en blijft dan wel wordt eigendom van PCL. Cliënt is gehouden ervoor zorg te dragen dat aan dit eigendomsrecht van PCL geen afbreuk wordt gedaan.
13.2    Indien derden ten aanzien van de Auto rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zal Cliënt terstond aan die derden het eigendomsrecht van PCL kenbaar maken. In dergelijke gevallen alsmede bij aantasting van de eigendom van de Auto anderszins, bijvoorbeeld door diefstal en verduistering van dan wel joyriding met de Auto of oplichting dan wel poging daartoe, is Cliënt gehouden zulks binnen 12 uren aan PCL te melden onder meer onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden.
13.3    In geval van diefstal, verduistering, joyriding of oplichting, alsmede poging daartoe, is Cliënt  verplicht de verzekeringsmaatschappij en PCL binnen 24 uur in kennis te stellen en daarvan ook onmiddellijk aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten en PCL binnen redelijke termijn een afschrift van het schriftelijk bewijs van deze aangifte te verstrekken.
13.4    Indien door maatregelen van derden de Auto uit de macht van Cliënt mocht raken, zal hij zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen en PCL daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 uren, (telefonisch) in kennis stellen. PCL zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar noodzakelijk geachte maatregelen – ook namens Cliënt -  kunnen treffen.
13.5    Alle kosten en schade die tengevolge van het in dit Artikel bepaalde voor PCL ontstaan, komen ten laste van Cliënt.
13.6    Beslaglegging op dan wel het uit de feitelijke macht van Cliënt raken van de Auto anders dan op verzoek van PCL, ontheft Cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van de maandelijkse Leaseprijs.  
13.7    Cliënt is gehouden PCL, dan wel een door haar aan te wijzen gemachtigde, te allen tijde in staat te stellen de Auto te onderzoeken. Daarnaast dient Cliënt er voor zorg te dragen dat PCL, dan wel een door haar aan te wijzen gemachtigde, daartoe alle plaatsen kan betreden waar de Auto zich bevindt.
13.8    In geval van diefstal, verduistering, oplichting, alsmede een beëindiging van de Mantelovereenkomst en of Leaseovereenkomst op grond van Artikel 18 lid 1, heeft PCL het recht om plaatsbepaling te doen middels een Tripmarker, welke mogelijk in de auto is aangebracht,  om vervolgens de Auto in beslag te nemen. PCL heeft niet het recht positiebepalingen om andere redenen uit te voeren.

Artikel 14.      Kilometerverantwoording en kilometervergoeding

14.1    Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt in beginsel aan de hand van de kilometerteller in de Auto. Cliënt verbindt zich er voor zorg te dragen dat de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitpunten, in tact blijft en op de voorgeschreven wijze functioneert. Defecten aan kilometerteller van de Auto moeten uiterlijk binnen 24 uur door Cliënt aan PCL worden gemeld en dienen zo spoedig mogelijk hersteld te worden conform het bepaalde in Artikel 15.
14.2    Vaststelling van het aantal gereden kilometers, afgelegd in een periode waarin de kilometerteller defect is, geschiedt in overleg met Cliënt:
(a)    op basis van het geraamde jaarkilometrage, zoals dat in de betreffende Leaseovereenkomst is omschreven;
(b)    op basis van het laatst bekende gemiddelde jaarkilometrage; dan  wel
(c)    op basis van een opgave van de begin- en eindpunten en zonodig de route van de met de Auto gemaakte ritten aan de hand van (elektronische) wegenkaarten.
(d)    Op basis van de via de Tripmarker verkregen kilometerstand.
14.3    Cliënt is gehouden een van PCL ontvangen verzoek tot kilometeropgave, naar waarheid ingevuld en ondertekend, binnen veertien (14) dagen na de datum van het verzoek aan PCL te retourneren. Cliënt gaat er mee akkoord dat PCL mogelijk een Tripmarker in de Auto heeft aangebracht . Met de Tripmarker kan PCL maandelijks de kilometerstanden van de Auto automatisch opvragen.
14.4    PCL heeft het recht om aan het einde van ieder kwartaal of bij het einde van de Leaseovereenkomst de verreden kilometers te verrekenen op basis van de in de Leaseovereenkomst genoemde meer- en minderkilometerprijs. Indien PCL aan het einde van een kwartaal overgaat tot verrekening van het aantal verreden kilometers, strekken de verrekeningen in mindering op het eindafrekening van de in totaal verreden kilometers bij het einde van de Leaseovereenkomst. PCL zal eventueel minder gereden kilometers tot een maximum afwijking van 20% van het contractkilometrage verrekenen. Artikel 14.5 is overeenkomstig van toepassing.
14.5    Indien door opgave van Cliënt ingevolge lid 3 of anderszins mocht blijken dat het door Cliënt in feite gereden aantal kilometers op jaarbasis tien procent (10%) of meer afwijkt van het in de Leaseovereenkomst genoemde aantal te rijden kilometers, heeft PCL het recht om met  terugwerkende kracht tot het moment van de aanvang van de Leaseovereenkomst de Leaseprijs te herberekenen en aan Cliënt in rekening te brengen op basis van het alsdan gebleken verreden en/of te verrijden aantal kilometers. Bij deze berekening zal PCL onder meer rekening houden met de gebleken noodzaak tot verhoging van de kosten en afschrijving, onderhoud en rente.

Artikel 15.  Onderhoud en reparaties

15.1    Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de Auto behoeft Cliënt te allen tijde voorafgaande toestemming van PCL, waarin deze haar goedkeuring moet hechten aan een door PCL aan te geven werkplaats dan wel garagebedrijf dat deze werkzaamheden verricht.
15.2    Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de Auto worden, na de toestemming als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, in opdracht van Cliënt  door werkplaats dan wel garagebedrijf conform de bepalingen in de door PCL aan Cliënt bij de Auto ter beschikking gestelde gebruikershandleiding “berijdersinformatie” verricht.
15.3    Cliënt verplicht zich de Auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te (doen) onderhouden. PCL is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de Auto verkeert. Cliënt is gehouden PCL tot deze controle in de gelegenheid te stellen.
15.4    Cliënt of de feitelijke berijder zal tenminste wekelijks en om de 1000 gereden kilometers,  het niveau van olie, koel- en remvloeistof, alsmede de spanning van de banden controleren en op peil brengen.
15.5    Zodra Cliënt of de feitelijke berijder vermoedt, of had kunnen vermoeden dat er sprake is van onvoldoende smering van de draaiende delen van de motor, zal Cliënt onmiddellijk of in ieder geval direct na het verkrijgen van een veilige verkeerssituatie , de motor af zetten. Indicaties voor het in dit lid bedoelde kunnen zonder ook maar enigszins volledig te kunnen zijn;
(a)    Signalering door middel van het olieindicatielampje op het dashboard. Het niet, of het niet tijdig branden van het olieindicatielampje is uitdrukkelijk niet de garantie voor voldoende smering van de motor. Cliënt is en blijft onder elke omstandigheid verantwoordelijk voor voldoende smering van de motor.
(b)    Een trillend, bonkend of tikkend geluid in de motor
(c)    Rookontwikkeling
(d)    Vermindering van het prestatievermogen van de motor.
15.6    Indien er schade ontstaat door onvoldoende smering van de draaiende delen van de motor, zal Cliënt deze schade aan PCL onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, melden. PCL zal zo snel als mogelijk expertise laten uitvoeren door een onafhankelijk ter zaken deskundig expert om te bepalen wat de oorzaak van het gebrek aan smering is geweest. Indien uit deze expertise blijkt dat het tekort aan smering is ontstaan door een gelijkmatige afname van de hoeveelheid smering in de motor, hetgeen niet toe te schrijven is aan een mechanisch of technisch gebrek of schade aan de motor of onderdelen hiervan, zullen de kosten van reparatie of vervanging van de motor aan Cliënt worden doorbelast. In het geval er sprake is van schade zullen de Artikelen 20, 21,22, 23 en 24 van deze Mantelovereenkomst van toepassing zijn. Cliënt heeft het recht om binnen een redelijke termijn na het ontvangen van de expertise te vragen om een onafhankelijke contra-expertise. De kosten van deze contra-expertise zijn voor Cliënt.
15.7    Indien reparaties en onderhoudsbeurten niet uitgevoerd kunnen worden door het bedrijf dat door PCL daarvoor heeft  aangewezen, kan gebruik worden gemaakt van de diensten van een ander bedrijf, mits dat bedrijf officieel erkend  dealer van het betreffende automerk is en niet eerder dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van PCL.
15.8    Tegen overlegging van de schriftelijke toestemming en een gespecificeerde factuur met vermelding van het kenteken van de Auto, de factuurdatum, het nummer van de leaseovereenkomst, de kilometerstand van de Auto, een omschrijving van de verrichte reparatie- en/of de onderhoudswerkzaamheden en de totaal factuurprijs zowel inclusief als exclusief omzetbelasting, zal PCL zorgdragen voor tijdige betaling aan de werkplaats dan wel het garagebedrijf, mits deze kosten zijn begrepen in de Leaseprijs als bedoeld in Artikel 10 van deze Mantelovereenkomst. In geval door bijzondere omstandigheden Cliënt het bedrag van bovengenoemde reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden al rechtstreeks aan de werkplaats dan wel het garagebedrijf heeft betaald, zal PCL na overlegging van bovengenoemde bescheiden alsmede het betalingsbewijs van Cliënt, de betaalde bedragen aan Cliënt terugbetalen, eveneens mits deze kosten zijn begrepen in leaseprijs als bedoeld in artikel 10 van deze Mantelovereenkomst.
15.9    Indien de Auto buiten Nederland mag worden gebruikt en in het buitenland reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dan wel vervanging van onderdelen noodzakelijk mocht blijken, dienen deze door Cliënt te worden betaald, doch zal tussen PCL en Cliënt verrekening plaatsvinden exclusief eventuele buitenlandse belastingen en/of heffingen op basis van de Nederlandse tarieven en onderdelenprijzen, na overlegging van de gespecificeerde factuur met vermelding van het kenteken van de Auto, de factuurdatum en de datum van reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden, de kilometerstand van de Auto, een omschrijving van de verrichte reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden en de totaal factuurprijs zowel inclusief als exclusief eventuele belastingen, alsmede het bewijs van betaling van die factuur, mits deze kosten zijn begrepen in de leaseprijs als bedoeld in Artikel 10 van deze Mantelovereenkomst.
15.10    De kosten van onderhoud, reparatie en het eventueel vervangen van accessoires, waaronder begrepen audiovisuele apparatuur, antennes, autotelefoons, trekhaak, spoilers, navigatiesystemen en dergelijke zijn volledig voor rekening van Cliënt.

Artikel 16.  Vervangend vervoer

16.1    Indien de leaseovereenkomst voorziet in het recht op een vervangende auto, zal PCL indien  reparatiewerkzaamheden niet binnen vierentwintig (24) uren kunnen worden uitgevoerd,  een vervangende auto ter beschikking stellen. Cliënt zal deze vervangende auto, van een zoveel als mogelijk gelijk type, huren op gelijke voorwaarden als waarop aan hem het in de Leaseovereenkomst omschreven Auto is gehuurd.
16.2    Het door PCL ter beschikking stelling van een vervangend voertuig, ongeacht de duur hiervan, laat onverlet alle bepalingen van deze Mantelovereenkomst en de Leaseovereenkomst; Cliënt kan derhalve op grond van het ter beschikking stellen van een vervangend voertuig generlei aanpassing, korting of reductie verlangen. Het eventueel bij derden gehuurde vervangende voertuig zal verzekerd zijn overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden van het betreffende verhuurbedrijf, dat als dan voor de duur van de vervanging een onlosmakelijk deel zal uitmaken van deze Mantelovereenkomst en de Leaseovereenkomst.
16.3    Een vervangend voertuig wordt uitsluitend beschikbaar gesteld bij reparaties binnen Nederland.
16.4    Uitdrukkelijk van de in voorgaande leden van dit Artikel beschreven vervangingsregeling zijn uitgesloten de zogenaamde bestel- en vrachtauto’s alsook personenauto’s voor een kortere huurperiode van vierentwintig (24) uren, waarbij een eventueel vervangend voertuig door PCL aan Cliënt tegen de werkelijk door PCL gemaakte kosten ter beschikking zal worden gesteld.
16.5    De met de vervangende auto gereden kilometers zullen worden opgeteld bij het aantal gereden kilometers met de Auto.
16.6    Indien Cliënt het vervangende voertuig niet uiterlijk op de datum dat de Auto weer beschikbaar is voor Cliënt, retourneert op een door PCL aan te geven locatie, is Cliënt over de periode tot aan het het moment dat het voertuig weer in bezit is van PCL de huurprijs verschuldigd met een verhoging van Eur. 50,- (zegge: vijftig euro) per dag dan wel deel van een dag, onverminderd de eventuele door PCL te lijden schade en te maken kosten, waaronder te verstaan de kosten bedoeld in Artikel 10 leden 7 en 8 van deze Mantelovereenkomst.

Artikel 17A.  Gebruik van de Auto binnen Nederland

17a.1    De Auto zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PCL in ieder geval niet mogen worden gebruikt voor wedstrijden, snelheids- en/of betrouwbaarheidsritten, snelheidsproeven,  sport  en/of terreinritten, het geven van rijonderricht dan wel het vervoeren van gevaarlijke en/of explosieve stoffen dan wel worden gebruikt op terreinen of onder omstandigheden die onvoorzichtig of onzorgvuldig gebruik waarschijnlijk maken. De Auto mag niet regelmatig gebruikt worden op luchthaventerreinen.
17a.2    Cliënt verplicht zich de auto uitsluitend te doen besturen door personen, die in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. Het staat Cliënt niet vrij de auto te doen besturen door derden, behalve werknemers, hun levenspartner of gezinsleden, danwel aan derden onder te verhuren of anderszins ten gebruike te geven.
17a.3     Cliënt zal een gehuurde Auto als een zorgvuldig schuldenaar en in overeenstemming met de ter zake bestaande wetten, reglementen en verordeningen, alsmede met de bepalingen van deze Mantelovereenkomst, de Leaseovereenkomst en eventuele nadere overeenkomsten gebruiken voor het doel waarvoor de Auto bestemd en ingericht is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met Cliënt.
17a.4     Cliënt zal zich derhalve tenminste houden aan de bepalingen van de gebruikershandleiding, fabrieksvoorschriften en instructies ter zake van de Auto en zal de gehuurde Auto overigens ook goed en voorzichtig onderhouden. Cliënt is verplicht zelf zorg te dragen om de Auto tijdig aan te bieden voor alle wettelijk voorgeschreven keuringen, waaronder met name, maar niet uitsluitend, algemene periodieke (APK) en LPG-keuringen.
17a.5    Het is aan Cliënt, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PCL, niet toegestaan de Auto aan derden, onder dan wel weder te verhuren of te leasen, tegen tegenprestaties anderszins aan een derde af te staan of onder welke andere titel ook aan derden in gebruik af te staan of over te dragen of aan derden enig recht op de Auto toe te kennen.
17a.6    Het is aan Cliënt eveneens niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PCL enige verandering aan te brengen of te doen aanbrengen aan de Auto, daaronder in ieder geval begrepen het aanbrengen van reclame, het monteren van een spoiler, het monteren van een antenne, het monteren van een trekhaak e.d. of het op enige wijze beschilderen van de Auto. PCL is gerechtigd op kosten van Cliënt deze eventuele veranderingen ongedaan te maken.
17a.7    De kosten van aanschaf en aanbrengen en verwijderen van accessoires en     reclamebeschilderingen zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van PCL, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voor rekening van Cliënt.
17a.8    Gebreken die het normaal gebruik van de Auto verhinderen en die niet worden gedekt door de fabrieksgarantie, zullen, wanneer het ontstaan daarvan niet aan Cliënt te wijten is, aan PCL -  wanneer zij niet verkiest de gebreken op haar kosten door reparatie te verhelpen – het recht geven de Leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen. PCL zal in een dergelijk geval Cliënt de mogelijkheid bieden een nieuwe Leaseovereenkomst met PCL aan te gaan ter vervanging van de beëindigde Leaseovereenkomst.
17a.9    Cliënt is verplicht een geconstateerd en vermeend gebrek dan wel een ontstane schade onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vierentwintig (24) uren na het constateren, aan PCL mede te delen, bij gebreke waarvan door Cliënt in een later stadium op generlei wijze op bedoeld gebrek nog een beroep kan worden gedaan en Cliënt aansprakelijk is voor alle kosten en schade ontstaan door het voortduren van het gebrek.

Artikel 17B.  Gebruik van de Auto buiten Nederland

17b.1    Voor gebruik van de Auto buiten Nederland, anders dan gedurende incidentele reizen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, doch nimmer langer dan zes (6) aaneengesloten weken per jaar, behoeft Cliënt voorafgaande schriftelijke toestemming van PCL, die aan deze toestemming nadere voorwaarden kan verbinden.
17b.2    Gebruik van de Auto buiten Nederland is slechts toegestaan in de landen welke vermeld staan op de Groene Kaart. Voor het gebruik van de Auto in andere landen dient Cliënt voorafgaande schriftelijke toestemming aan PCL te vragen. De kosten verbandhoudende met de bedoelde documenten en/of door Cliënt afgesloten dan wel af te sluiten verzekering zijn voor rekening van Cliënt.
17b.3    Alle kosten welke ingevolge de bepalingen van deze Mantelovereenkomst voor rekening van PCL komen, zullen – indien deze kosten in het buitenland worden gemaakt of ontstaan, dan wel veroorzaakt worden – slechts voor rekening van PCL komen voor zover PCL voor het maken van deze kosten voorafgaande schriftelijke toestemming aan Cliënt heeft verleend en tevens tot maximaal het bedrag waarop deze kosten naar Nederlandse maatstaven zouden worden gemaakt. Voor rekening van PCL zullen nimmer in aanmerking komen kosten die betrekking hebben op  buitenlands gebruik van de Auto, zoals bijvoorbeeld sleep-, takel- en vervoerskosten, kosten van een vervangend voertuig auto, kosten voor vervoer terug naar Nederland en repatriëring en dergelijke.
17b.4    Alle koers- en valutarisico’s zijn voor rekening van Cliënt.
17b.5    Het bepaalde in Artikel 17a van deze Mantelovereenkomst is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18.  Inlevering van de Auto

18.1    Ten bewijze van het door Cliënt aan PCL inleveren van de in de Leaseovereenkomst omschreven Auto  zal Cliënt, uitsluitend op het moment van de inlevering van de Auto bij PCL, het formulier (waaronder te verstaan het innamedeel) opmaken waarop de datum en eventueel het tijdstip van inname van de Auto, de staat van de Auto, eventuele schaden en bijzonderheden worden vermeld en welk formulier door dan wel namens PCL zal worden ondertekend.
18.2    Het bepaalde in Artikel 4 lid 5 van deze Mantelovereenkomst is van overeenkomstige toepassing.
18.3    Bij inlevering van de Auto dienen gelijktijdig de kentekenbewijzen deel 1 en deel 2, de groene kaart, de resterende opdrachtbonnen en brandstofcreditcard, alsmede alle aan Cliënt ter beschikking gestelde bescheiden te worden ingeleverd. PCL behoudt zich het recht voor de Leaseovereenkomst van de Auto pas te beëindigen nadat de Auto, inclusief alle daarbij behorende bescheiden bij PCL zijn ingeleverd. Indien een of meerdere van vorengenoemde bescheiden ontbreken, komen de daaruit voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld reproductie- en/of herstelkosten) en/of eventuele waardevermindering van de Auto voor rekening van Cliënt.
18.4    Reparatiekosten van, bij de inlevering van de Auto, geconstateerde en vastgelegde schade, die niet volgens de in Artikel 17A lid 9 van deze Mantelovereenkomst is gemeld of is afgehandeld, komen voor rekening van Cliënt.
18.5    Indien de Auto in duidelijk waarneembaar minder goede staat verkeert dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud verwacht mag worden, is PCL gerechtigd de waardevermindering door te berekenen aan Cliënt. Bij deze beoordeling wordt het totaal van de gedurende de duur van de Leaseovereenkomst gereden kilometers alsmede de leeftijd van de auto in aanmerking gekomen.
18.6    Cliënt zal de Auto tijdens normale kantoortijden (openingstijden) inleveren bij PCL. Indien Cliënt de Auto evenwel wenst in te leveren op een andere locatie in Nederland, dient hij PCL daartoe voorafgaand aan deze inlevering een verzoek te doen. PCL zal alsdan Cliënt aangeven bij welke derde (bij voorkeur een dealer van het merk van de betreffende Auto) en op welke locatie in Nederland Cliënt de Auto kan inleveren. Evenwel blijft Cliënt  aansprakelijk voor alle schade die aan de Auto kan ontstaan tussen de datum van inlevering bij voornoemde derde en de feitelijke inname door PCL blijkens het in lid 1 van dit Artikel genoemde formulier.
18.7    Cliënt mag, voorafgaande aan het inleveren van de Auto, uit dan wel van de Auto verwijderen al hetgeen hij daaraan op zijn kosten heeft aangebracht, mits hij zulks doet zonder de Auto op enigerlei wijze te beschadigen. Indien Cliënt schriftelijk opdracht geeft tot het verwijderen van die zaken zullen de kosten vanwege deze verwijdering dan wel optredende herstelkosten tengevolge van het verwijderen uitsluitend voor rekening van Cliënt zijn. Alle zaken die bij inlevering nog in de auto aanwezig zijn en waarvoor Cliënt aan PCL voorafgaand aan de inname van de Auto geen verzoek tot teruggave heeft gedaan worden bij de feitelijke inname eigendom van PCL, zonder dat PCL tot enige vergoeding aan Cliënt gehouden zal zijn.

Artikel 19.  Brandstof en brandstofkosten

19.1    Een eventueel door PCL verstrekte opgave van brandstofkosten is steeds geheel vrijblijvend en betreft slechts een indicatie van de te verwachten brandstofkosten, berekend op basis van de op dat moment bekende gegevens.
19.2    De Leaseovereenkomst kan voorzien in het gebruik door Cliënt van een zogenaamde Brandstofpas, waarmee brandstofaankopen ten behoeve van de Auto kunnen worden gedaan.
19.3    Alle betalingen met de brandstofpas komen ten laste van Cliënt.
19.4    Cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen van verlies, diefstal of misbruik van de brandstofpas.
19.5    Alle kosten verbandhoudend met het niet tijdig inleveren van een vervallen brandstofpas komen voor rekening van Cliënt.


III.    VERZEKERINGSBEPALINGEN

Artikel 20.  De verzekeringen
    
20.1    PCL heeft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, met betrekking tot iedere gehuurde en afgeleverde Auto bij onze verzekeringsmaatschappij, hierna ook te noemen: de “verzekeringmaatschappij”, de volgende verzekeringen afgesloten:
a)    Aansprakelijkheidsverzekering . De aansprakelijkheidsverzekering  voldoet aan de bij of krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) daaraan gestelde eisen.
b)    Ongevallenverzekering voor inzittenden;
c)     Cascoverzekering.
20.2    De door de verzekeringmaatschappij gehanteerde verzekeringsvoorwaarden, waaronder worden verstaan:
•    de verzekeringsovereenkomst met de verzekeringmaatschappij;
•    de Algemene Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij; en
•    de Voorwaarden voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
Bedrijfswagens van de verzekeringmaatschappij, de Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden Bedrijfswagens van de verzekeringsmaatschappij, de Voorwaarden voor Casco uitgebreid van de verzekeringsmaatschappij, waarin zijn opgenomen omstandigheden waarbij de verzekeringsdekking uitdrukkelijk is uitgesloten, vormen een integraal onderdeel van deze Mantelovereenkomst dan wel de Leaseovereenkomsten. De thans geldende bepalingen zijn te downloaden via de website: www.pcl.nl en liggen ter inzage op het kantoor  van PCL.
20.3    De verzekering is van kracht in de landen die op het door PCL afgegeven internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) staan vermeld en hierop niet zijn doorgehaald en ook tijdens transport tussen die landen.  
20.4    Verzekerd is de aansprakelijkheid tot een maximum van € 2.500.000,00 per gebeurtenis. Indien de gebeurtenis is veroorzaakt in een land waar een hoger verzekerd bedrag wettelijk is voorgeschreven, geeft de verzekering dekking tot een hoger bedrag.
20.5     Ten aanzien van de hoogte van de verzekerde bedragen geldt:
a)     Uitkering bij overlijden (rubriek A) € 15.000,--
b)     Uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B)     € 30.000,--

Artikel 21.  De dekking en omvang van de cascoverzekering

21.1        Ten aanzien van de als gevolg van een verzekerde en gedekte gebeurtenis ontstane cascoschade draagt PCL uitsluitend de kosten van eventuele reparatie van en/of hulp- en dienstverlening ten aanzien van de gehuurde Auto en de bij aanvang van de huur aan de Auto bevestigde dan wel gedurende de Leaseovereenkomst, conform het in Artikel 17a lid 6 van deze Mantelovereenkomst bepaalde, bevestigde en door PCL als verzekerd aangemerkte accessoires tot ten hoogte het verschil in waarde onmiddellijk voor en na het schadeveroorzakende voorval. Indien de reparatiekosten hoger zijn dan dit verschil, dan is er sprake van totaal verlies (“total loss”) in welk geval PCL uitsluitend de waarde onmiddellijk voor het totaal verlies onder aftrek van de opbrengst van de restanten draagt.
21.2    Bij vermissing van de Auto draagt PCL uitsluitend de waarde van de gehuurde Auto en de bij aanvang van de huur aan de Auto bevestigde dan wel gedurende de Leaseovereenkomst, conform het in Artikel 17a lid 6 van deze Mantelovereenkomst bepaalde bevestigde en door PCL als verzekerd aangemerkte accessoires op het moment onmiddellijk voor een vermissing.
21.3    Bij verlies of vermissing van het kentekenbewijs of ieder deel daarvan, is PCL genoodzaakt de kosten van de waardevermindering van de auto als gevolg van het verkrijgen van een duplicaatcode kenteken aan Cliënt door te belasten. Deze waardevermindering wordt vastgesteld op € 750,-- (zegge zevenhonderdvijftig euro).
21.4    Voor Audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur welke af-fabriek bijgeleverd zijn als optie (niet zijnde een accessoire), zal in geval van diefstal, in totaal tot maximaal 1500 euro worden uitgekeerd gedurende de leasecontractperiode. De aanwezige accessoires zijn verzekerd tot een maximaal bedrag van 1250 euro per gebeurtenis. Voor audiovisuele en telecommunicatieapparatuur wordt in geval van diefstal, in totaal tot maximaal 500 euro uitgekeerd gedurende de leasecontractperiode.

Lees hier onze totale algemene voorwaarde.

Lees hier onze verzekeringsvoorwaarden. 

 
 
contentBottom
 
 
Personal Car Lease     TT Vasumweg 114     1033 SH Amsterdam     Disclaimer     Sitemap      Links
Home

© 2013 Personal Car Lease - 088 - 6464696